Uko bateka umureti, Ibirayi na Pelisire

Ibikenewe ku mureti w’abantu batandatu

1. Amagi: 13
2. Ibirayi: 5
3. Persile: ibibabi 4
4. Amavuta
5. Umunyu n’urusenda

Banza uhate ibirayi, ubikatemo uduce dutoya tw’uruziga. Bironge, hanyuma ubyumutse.

Shyira utuyiko duto 3 tw’amavuta (ubuto) ku ipanu. Nashyuha, shyiramo ibirayi, hanyuma ubirekeremo ubihindure mu gihe cy’iminota itanu. Gabanya umuriro, ushyiremo umunyu n’urusenda, niba abo utegurira barurya.

Ongera upfundikire, ujye ugaragura mu gihe cy’iminota 10.

Mu gihe utetse ibirayi, mena amagi, uyashyire mu gasahani gafukuye, uyakorogeshe ikanya cyangwa se akandi gakoresho kabugenewe, nurangiza ushyiremo akunyu.

Fata persile uzironge, uzumutse, uzitotore, hanyuma uzikatemo uduce duto cyane.

Fata persile wamaze gukata, hanyuma uziminjire muri ya magi wamaze gukoroga.

Mu gihe ibirayi bimaze gushya, sukamo ya magi avanze na persile.

Birekere ku ziko mu gihe cy’iminota ine.

Hindura umureti: fata umufuniko usa neza, wubikeho ipanu, hanyuma ufate uruhande rwari hejuru uba ari rwo ushyira hasi ku ipanu.

Shyira umureti ku isahani hanyuma uwutegure ku meza.

Iyi nkuru tuyikesha urubuga rwa www.cuisineaz.com