Uburyo 5 wasukuramo amenyo

Amenyo ni kimwe mu bice by’umubiri w’umuntu kigaragaza urwego rw’isuku agirira umubiri we mu bantu akaba ari nayo mpamvu umuntu aba agomba kuyitaho bihagije kuko ashobora kugutamaza mu ruhame iyo adasa neza cyangwa ufite impumuro mbi mu kanwa.

Dore uburyo butanu bworoshye wakoresha kugirango ugire amenyo y’umweru kandi ugire n’impumuro nziza mu kanwa:

1) Sukura ururimi rwawe: Uti nabikora gute? Mu gihe uri gusukura amenyo yawe ukoresheje uburoso na colgate, hita uboneraho umwanya wo gusukura ururimi rwawe, uturutse uburoso inyuma uza imbere aho ururimi rurangirira nibigukundira ugeze uburoso no mu gisenge cy’akanwa. Ibi bizatuma utagira impumuro mbi mu kanwa maze bitume ugirana n’abandi ibiganiro byubaka wisanzuye kuko bazaba batakwinuka cyangwa ngo nujya kuvuga birebere hirya kubera umwuka mubi uri gusohoka mu kanwa kawe. Nanone nukora isuku ku rurimi rwawe uzaba uhashyije indiri y’udukoko two mu bwoko bwa bagiteri twororokera ku rurimi maze tukaba intandaro yo kugira ururimi rusa nabi ndetse tukanatuma ku menyo hahomaho ibintu bituma agira irindi bara ritari umweru. Koresha uburoso bworoshye bufite ikirindi kirekire mu gihe usukura ururimi rwawe kandi nurangiza wunyuguze neza ubwo buroso wakoresheje mbere yo kububika.

2) Hinduranya uburoso bwawe byibura rimwe mu mezi atatu: Wirindira ngo uburoso bwawe bupfukagurike bushireho uturoso, cyangwa ngo bugeze aho uturoso turiho twihinahina, ku buryo butakigukorera isuku neza. Igihe wumva uburoso bwawe bumaze igihe cyangwa bwangiritse buhindure. Kuki urindira ngo bupfuke bwose? Gura ubundi. Byaragaragaye ko ibyiza, umuntu agomba guhindura uburoso akoresha byibuze rimwe mu mezi atatu. Nawe ni uko. Ugomba guhindura uburoso bwawe buri gihe, ku bw’inyungu z’ubuzima bwawe n’ubuzima bw’amenyo yawe. Sibyo se?
Tugiye ku kintu cya gatatu wakora. Cyo kiravuga ku bintu warya ngo ugire amenyo akeye, yererana de.

3) Rya imbuto n’imboga nyinshi: Gira akamenyero ko kurya cyane imboga ndetse n’imbuto. Ibi bigirira akamaro kanini amenyo yawe ndetse n’umubiri wawe wose muri rusange. Nugira akamenyero ko kuryaimbuto n’imboga bizatuma amenyo yawe ahora akeye kandi afite isuku kuko imbuton’imboga bibamo intungamubiri zifasha mu gukuraho ibintu bihoma ku menyo bigatuma azaho ibibara bisa nabi, kandi nanone izo ntungamubiri zikarinda amenyo kwicamo imyobo(gucukuka).

4) Ogesha amenyo yawe Vinegre ikomoka ku mutobe wa pome(Apple cider vinegar):Ibi bizatuma ugira inseko isusurutse kandi ikurura bose bakakwisanzuraho kuko bizatuma ugira amenyo yererana, kandi mu kanwa kawe nta mpumuro mbi izaba irimo. Dore uko ugomba kubigenza : Fata incuro imwe ya vinegre uvange n’incuro ebyiri z’amazi, ubundi ube aribyo ukoresha mu koza amenyo yawe; ubikore nko mu gihe kigeze byibura ku munota umwe ni ukuvuga amasegonda 60.

5) Iyunyuguze n’amazi meza igihe umaze kurya indimu: Hari Imbuto zimwe na zimwe zigira vitamine C nk’indimu, amacunga, imyembe n’izindi. Akenshi izi mbuto usanga ziba zirimo acide ku buryo iyo uziriye zangiza amenyo yawe, iyi acide ikaba ikuraho igice gikomeye kiba gifubitse iryinyo bita enamel, maze igatuma ryangirika cyangwa se rikazaho ibibara mu buryo bworoshye. icyo urangirizaho: Igihe umaze kurya izi mbuto hita wiyunyuguza ukoresheje amazi meza niba ushaka kurinda amenyo yawe.