Kurya inzara, abantu benshi bikunda kubabaho...

Kurya inzara, abantu benshi bikunda kubabaho kandi ni akamenyero katari keza ku buryo umuntu ubikora biba bigoye kuba yabireka.
Akenshi ku bana, kurya inzara biba ari uburyo bwo kuzigabanya kuko akenshi ziba zimubangamiye. Kugira ngo rero areke kuzirya, ugomba kujya uca inzara z’umwana mu gihe gihoraho.

Akenshi rero biba ikibazo gikomeye mu gihe umuntu akomeje kurya inzara no mu gihe yamaze gukura kuko usanga azimaraho agatangira no kototera umubiri w’ahagana ku nzara.

Dore rero inama wakurikiza kugira ngo ureke uyu muco utari mwiza wo kurya inzara nk’uko tubikesha urubuga www.e-sante.fr:

- Kwirinda stress kuko akenshi iyo uyu munaniro cyangwa stress ihari usanga umuntu agerageza kurya inzara, aha rero umuntu akaba yagerageza gukora utwitozo tworoheje two kumuhuza (relax).

- Mu gihe ushyize inzara mu kanwa gerageza gutekereza impamvu itumye ushyira inzara mu kanwa. Ese ufite agahinda, uburakari, guhangayika? Impamvu ni uko iyo umenye igituma ushyize inzara mu kanwa bituma ubishakira umuti utiriwe ushakisha ku bundi buryo.

- Ugomba gukora uko ushoboye ku buryo ibiganza byawe bitegera umunwa kugira ngo utanavaho urya inzara.

- Ugomba gukora ku buryo zaba ziri ahandi, nko gushaka ikintu ufata mu ntoki kugira ngo kikubuze kurya intoki cyangwa se ukagerageza gushyira nk’intoki mu mifuka y’umupira.