Indyo yemewe y’umugore utwite

Abagore batwite bakunze kugaragaza imyitwarire itandukanye niyo baba basanganwe mbere. Ibyo bikagaragara mu buryo butandukanye nko guhinduka mu marangamutima, guhurwa cyangwa gukunda cyane bimwe mu biribwa. N’ubwo ariko bibaho nanone ntibyigaragaza mu buryo bumwe bitewe n’imiterere ya buri mugore.

Akenshi abantu bamwe na bamwe bakunze kwibaza niba bikwiye ko umugore utwite afata ibiribwa bimufasha guta biriro, cyangwa niba akwiye kwirinda ibiribwa bimwongerera ibinure nk’ibinyamavuta, ibinyamasukari n’ibindi kugira ngo agume abe agire umubiri ugendanye n’ibiro afite. Ariko ngo si byiza ko umugore utwite ibiro bye bigabanuka.

Nk’uko urubuga rwa interneti www.doctissmo.com rubigaragaza, ngo si byiza guta ibiro ku mugore utwite kubera ko ngo iyo umugore utwite afata ifunguro rimuha Poroteyine nke ngo bishobora guteza ikibazo gikomeye ku mikurire y’umwana. Uru rubuga rukomeza ruvuga ko ikindi abagore batwite bagomba kumenya kandi bakakitondera ni uko kugira ibiro bidahagije mu gihe batwite bishobora gutuma bakuramo inda; abahanga banongeraho ko mu gihe umubyeyi atwite cyangwa yonsa, atari igihe agomba gutekereza gufata ibiribwa bimufasha kunanuka

Urubuga rwa interineti www.confidantielles.com rukaba rugira inama umugore utwite ko agomba gufata amafunguro afitiye umubiri we akamaro, akanatuma umwana akura neza, rumugira inama y’ibyo akwiye kurya ndetse nibyo akwiye kwirinda kugira ngo ubuzima bwabo bombi budahungabana.

Dore bimwe mu biribwa umugore utwite akwiye kwibandaho mu gihe afungura:

Kurya indyo irimo imyunyu ngugu nka (calcium): Aha harimo ibikomoka ku mata nka fromage yakuweho neza igishishwa cy’inyuma, yoghurt. Calcium ikaba ifite akamaro ko kurinda umugore kugira umuvuduko mwinshi w’amaraso, ndetse inakomeza amagufa y’umwana.

Kurya imbuto n’imboga: Ibi bikize cyane muri vitamine B9, A, C, E. Kurya imboga nk’ishu na epinari kenshi, bituma umugore utwite agira ubuzima buzira umuze ndetse bikanamurinda kwituma impatwe (constipation).

Kurya inyama kenshi: Nabyo ni byiza ku mugore utwite kuko bimwongerera feri mu mubiri.

Ibinyamafufu: Nabyo ni byiza mu ndyo y’umugore utwite, harimo ibirayi, ibijumba,…

Muri make,Bimwe mu byo kurya umugore utwite agomba gufata, ngo harimo ibiribwa bifite poroteyini nyinshi kuko ngo mu gihe atwite, umugore akenera poroteyini nyinshi cyane; bityo akaba asabwa kurya ibiryo byuzuyemo izi ntungamubiri byibura rimwe ku munsi, nta rwitwazo ko yariye imboga, imbuto n’ibinyampeke, ibinyamasukari kuko niyo soko y’ibanze y’imbaraga itera imikurire y’umwana uri mu nda. Ibinyamavuta nabyo ngo ni isoko y’ingenzi y’imbaraga umugore utwite aba akeneye, ibyo binyamavuta nibyo bitanga vitamini A, D na E kandi bikaba ibya mbere bitera imikurire y’ubwonko bw’umwana. Nicyo gituma ari ngombwa gufata ibinyamavuta by’amoko menshi kandi buri gihe. Umugore utwite kandi ngo abakeneye vitamini n’imyunyu ngugu byinshi kuko aribyo bifasha umubiri we gukora abasirikare uba ukeneye kugira ngo urwanye ibishobora kuwibasira muri icyo gihe uba ufite intege nke.

Umugore utwite akwiye kwirinda kwiyicisha inzara cyangwa kurya ibiryo byinshi, ashobora kurya ikintu kimwe gikomoka ku mata, agafata urubuto rumwe ndetse unabishoboye akarya n’agataratine kamwe k’umugati.

Bimwe mu biribwa umugore utwite akwiye kwirinda kurya kuko byangiza ubuzima bwe n’ubw’uwo atwite:

Harimo ibiribwa akwiye gufata ku rugero ruto ndetse nibyo akwiye kureka burundu kugeza abyaye.

Mu byo akwiye gufata ku rugero ruto: Ni ibiribwa bikize cyane mu mavuta, aha bavugamo ibiribwa biba bitetse bufiriti n’ibiribwa bikoze muri soya.

Ibiribwa bikize cyane mw’isukari nka bombo (bonbon) shokora(chocolat), n’ibisuguti bimwe na bimwe.

Ibinyobwa akwiye kureka burundu: Harimo inzoga, ikawa cyangwa ikinyobwa icyari cyo cyose kirimo arukoro (alcool).