Ikigero cy’umwana n’ibimuranga

Imikurire y’umwana ni kimwe ababyeyi bitaho;aha bikaba bizwiko igihe runaka umwana yagezemo yagombye kuba afite inyifato iyi cyangwa se iriya,mu gihe umwana arenze icyo gihe bitamubayeho ababyeyi batangira nguhangayika.Ese ni ibiki biranga umwana kuri buri kigero runaka?

Gukurikirana imikurire y’umwana ni ingenzi

Mu gushyiraho ibiranga umwana kuri buri kigero abahanga bahugukiwe n’ubuvuzi bw’abana(Paeditrics mu rurimi rw’icyongereza) bagendera ku duce 3: uburyo ingingo ze zikora(motor function), ukuvuga(speech and language), hamwe nuko abana n’ibimukikije (Adaptive and Social Skills).

Dore ikigero cy’umwana n’ibyakamuranze nkuko tubikesha igitabo Toronto Notes 2011:

Umwana ugeze ku byumweru 6 (nukuvuga ukwezi n’igice): arangwa no kumwenyurira wese(social smile).

Umwana w’amezi 2:ashobora kurambura akaboko(arms extended forward),mu gihe urimo kumuvanamo umwenda arwana akuramo rumwe mu rugingo,kandi uyu mwana amenya ababyeyi be(recognizes his/her patients).

Umwana w’amezi 4
: ashobora kwegura umutwe,igihimba se cyangwa akabasha kwibirindurira ku buriri(rolling over) ariko ijosi rye riba ritarakomera,ushobora kumuhereza ikintu mu ntoki akagicigatira(grasp) akaba yanabasha kukishyirira ku munwa,uyu we aba ataratangira kuvuga nkabo twabonye hejuru ariko iyo umuntu avuze akurikiza amaso aho rya jwi ryaturutse.

Umwana w’amezi 6
:atangira kwicara,akaba yabasha guhererekanya ikintu mu kiganza kimwe agishyira mu kindi,nuyu ntaramenya kuvuga ariko ashobora kumenya ko izina uhamagaye ari irye.

Umwana w’amezi 9
: atangira gushaka uburyo yahagurika ariko gukambakamba aba aribwo buryo akoresha mu kugenda,ashobora kuvuga Mama na Papa kandi akaba yabasha gusubiramo ijambo umubwiye,atangira kandi no kwikinira.

Umwana w’amezi 12( Ni ukuvuga ufite umwaka 1): agenda ariko afashe ku kintu,ashobora gutera icyo afite mu ntoki,ashobora kwinywesha akoresheje igikombe.

Umwana w’umwaka 1 n’amezi 3
: we aragenda ntacyo afasheho,ashobora gushushanya umurongo,uyu abasha no kuvuga icyo ashaka akerekanye(points to his/her needs).

Umwana w’umwaka 1 n’igice: ashobora kuzamuka ingazi(escaliers) ariko afashwe,ashobora kuvuga nibura amagambo 10,wamutegeka icyo akora akagikora,mu kurya ho ashobora kurisha ikiyiko ntawumufashije,ushobora kandi kumubaza akwereke kimwe mu bice by’umubiri akakikwereka,urugero umutwe,ukuboko,amaguru,…

Umwana w’imyaka 2
: ashobora kuzamuka escaliers zitari ndende akanazimanukisha,ashobora gukubita agashoti ku gapira,ashobora kwiyambura,ashobora kandi gukoresha interuro 2 cyangwa 3 mu biganiro bye.

Umwana w’imyaka 3
: ibyo uwibiri akora we abikorana akagufu,ashobora no kwikuriramo inkweto,buretse ko kwikuriramo imyenda kimwe n’uw’imyaka 2 ibifungo byayo biba bikibagora.Uyu we aba azi niba ari umukobwa cyangwa umuhungu,ndetse n’imyaka ye.

Umwana w’imyaka 4:we icyo arusha abo bo hejuru nuko we ashobora kwikorera isuku,agafungura n’ imyenda ifite ibifungo.

Umwana w’imyaka 5
:uyu we aba amaze kumenya ubwenge ibyavuzwe byose abikorana ibakwe n’ubwenge,abazi kuvuga neza,ashobora no gutondekanya inyuguti.

Kutabasha kumwenyura ku mezi 3,Kuba kandi yaba atarabasha kugenda,no kuvuga amagambo 3 ku mwaka umwe n’igice ni bimwe byagombye guhangayikisha umubyeyi bigatuma avuza umwana we.

Kumenya imikurire y’umwana rero ni ingirakamaro kuko bituma umubyeyi ajyana umwana kwa muganga mu gihe umwana yagize gukererwa mu gukora ibyo twavuze hejuru hanyuma muganga agashaka impamvu ibitera akayivura hakiri kare.

umuseke.com