Ibyigenzi k’umikurire y’umwana

Ubushakashatsi bwagaragaje ko indyo umubyeyi yibandaho mu gihe yonsa, ari na cyo gihe ubwonko bw’umwana bukura vuba cyane, igira uruhare ku miterere y’ubwonko n’imukurire y’ubwenge bw’umwana. Indyo umwana ahawe akiri muto igira uruhare ku musaruro w’ubwenge azagira mu buzima bwe bwose no ku mikurire y’ubwonko bwe.

Byaragaragaye kandi ko abana bonkejwe na ba nyina ubwabo bagira ubwenge buruta ubw’abonkejwe hakoreshejwe ubundi buryo, mu birebana n’umusaruro w’ubwenge bazagira.

Abana bagaburiwe imbuto mu buto bwabo, imboga ndetse n’ibyokurya byateguriwe iwabo mu rugo (bitari ibyo mu nganda cyangwa ibyo mu maresitora), bakunda kuvuga vuba no gukuza ubwenge vuba muri rusange, bagira ubwonko bwibuka, kuruta abagaburiwe ibinyenganda, inyama n’amafiriti.

Ababyeyi benshi kandi bakunze kugira akamenyero ko korosa umutwe w’umwana igihe asinziriye, akenshi mu cyumba gishyushye kandi kitageramo umwuka uhagije, ibyo bikaba bihagije gucogoza cyane imikorere y’umutima n’ibihaha, maze bikagwa nabi imibereho y’umwana.

N’ubwo ari ngombwa kurinda umwana imiyaga cyangwa ihinduka ry’ikirere ritungurane, birakwiriye ko umwana ahumeka umwuka mwiza utanga ubuzima. Ntihakagire umwuka mubi wumvikana mu cyumba cy’umwana cyangwa ahamukikije. Ibyo bintu bigwa nabi umwana w’umunyantege nke kuruta umuntu mukuru.

Niba umwana yafashwe n’ubukonje, Numutwikira hose kugera kumutwe igihe asinziriye, ntazatinda kubira ibyuya, abitewe no kubura uko ahumeka umwuka mwiza gerageza kumworosa usiga igice cyo guhumekeramo, kumworosora cyane nabyo kandi sibyiza kuko byanze bikunze umwana yakongera gukonja. Amaboko ye igihe yambaye ubusa azakonja cyane bitere umwana guhorana imbeho kandi amaraso ntakwirakwire neza mu bihaha no mu bwonko. ibyo bikaba byatera umwana kuba ingwingiri cg kurwaragura.